Styleguide

För den intresserade återges här den styleguide som MOVSOM AB:s företagshemsida följer.

Typhierarkier

teckenstorlek

Observera att rent visuellt har teckenstorleken ingen uppenbar koppling med vad du ser på skärmen eller ett papper. Istället är det höjden på den ”box” som typsnittet designats runt som avses. Det innebär att valet av teckenstorlek har baserats på typsnittet i fråga eftersom text satt med samma teckenstorlek men med olika typsnitt kan upplevas mycket olika.

(För den nyfikne bygger talsekvensen med teckenstorlekar på två fibonacci-sekvenser och ett par godtyckligt valda tal som passade bra ihop. Syftet har varit att begränsa antalet olika teckenstorlekar som används och säkerställa att dom som används verkligen fyller ett syfte.)

För att göra det lättare att läsa och förstå sidornas texter används några olika typhierarkier där främst teckenstorlek och typvariant varieras för att etablera hierarkier av text. Olika varianter av typsnittet Open Sans används genomgående för all text och har valts eftersom det passar in bra i sammanhanget och erbjuder många typvarianter.

Samtliga teckenstorlekar som används är baserade på följande talsekvens: 10, 13, 16, 18, 21, 26, 34, 42, och 55. Under förutsättning att webbläsaren som standard visar text med 16px teckenstorlek motsvarar detta även i px den teckenstorlek med vilken text digitalt sätts (används någon annan standardstorlek så kommer skalan ändras proportionellt).

Primär hierarki

Används för den huvudsakliga texten på en sida, en större artikel av något slag. Används oavsett om det rör sig om en whitepaper eller en beskrivning av en produkt eller tjänst.

t-category
Kategori artikel tillhör.
Whitepaper
t-title
Titel på artikel av något slag.
Genomgång av internationella standarder
t-ingress
Ingress för artikel (antas alltid följa en titel).
För dig som dagligen utför mätningar och därmed hanterar test- och mätutrustning i ditt företag är ISO 9001, ISO 17025 samt ISO 10012 relevanta.
t-section
Rubrik.
En icke-ackrediterad kalibrering utan ställda krav kan vara rätt så meningslös
t-subsection
Underrubrik, även lämplig som marginalrubrik.
Din kalibrerings­leverantör bör följa
eller känna till relevanta ISO-standarder
t-subsubsection
Används för termer i definitionslistor.
Metrologisk bekräftelse
och mätprocessen (som helhet)
t-body-copy
(med t-opening)
Brödtext
(med utmärkt inledande text då ingen rubrik finns, såsom för en faktaruta av något slag).
Alla krav i denna standard är allmänna för att kunna tillämpas av alla företag* oberoende av bransch, storlek och den produkt som tillhandahålls. Den senaste versionen av denna standard är från 2008 och överskrider därmed den tidigare versionen från 2000.
t-secondary-body-copy
Sekundär brödtext.
Alla krav i denna standard är allmänna för att kunna tillämpas av alla företag* oberoende av bransch, storlek och den produkt som tillhandahålls. Den senaste versionen av denna standard är från 2008 och överskrider därmed den tidigare versionen från 2000.
t-pullquote
Text som lyfts ut ur sitt sammanhang för att visas som citat i marginalen.
Användarvänlighet är ingen eftertanke,
det är en del av hela utvecklingsprocessen.
t-button
Etikett för knapp.
Beställ

Sekundär hierarki

Används när en starkt underordnad kontrast mot den primära hierarkin behövs. Till exempel för faktarutor ("asides") till en artikel. Men även för sidfötter ("footers") och namn på broschyrer som kan laddas ned eller liknande. Observera dock att beroende på situationen så kan det hända att det är mer lämpligt att använda sig av den primära hierarkins sekundära brödtext. (Observera att samma teckenstorlek används genomgående. Hierarkin etableras istället huvudsakligen genom att använda olika typvarianter.)

t2-heading
Rubrik.
Huvudkontor
t2-subheading
Underrubrik.
Sr. Advisor, Test- och
Mätutrustning
t2-body-copy
Brödtext.
Gatuvägen 2B
123 45 NÅGONSTANS
t2-button
Etikett för knapp.
Läs kundcase

Navigationshierarki

knappmeny
Horisontella/vertikala grupperingar av knappar med syfte att navigera exempelvis en grupp undersektioner för en sektion.

Speciellt avsedd för huvudmenyn och dess undermenyer samt knappmenyer. Hierarkin gör det möjligt att framhäva tjänster och produkter på ett helt annat sätt i menyn än övriga sektioner framhävs, trorts att dom egentligen ligger på samma ”nivå” i informationshierarkin.

tn-section
Etikett för knapp (med ikon) som är en del av en knappmeny.
Register & Tjänster
tn-category
Rubrik i undermeny som grupperar sektioner.
Register
tn-alternate-section
Namn på sektion i undermeny.
MOVSOM Instrumentregister
tn-body-copy
Beskrivning av sektion i undermeny.
Webbaserat register för hantering av test-
och mätutrustning.
tn-subsection
Etikett för knapp som är del av en knappmeny.
Specifikation

CTA-hierarki

cta
"Call to actions", en situation där läsaren med all tydlighet uppmuntras att göra något, såsom att klicka på en knapp för att läsa mer.
"hero-bild"
Någon form av "bild" med text, ofta stor, som utformats för att dra till sig uppmärksamhet och som inkluderar en cta.

Speciellt avsedd för cta-situationer, såsom bildspel (”slideshow”) och "hero-bilder". Här är det viktigt att välja teckenstorlekar som ger bra kontrast mot den primära typhierarkin. Detta åstadkoms utan att välja en största teckenstorlek som är större än den största i den primära hierarkin, istället förutsätts att CTA-text visas i situationer med tydlig visuell utformning som i sig gör att typen framhävs som viktigare.

tc-heading
MOVSOM Instrumentregister
tc-body-copy
Webbaserat register för dig som
dagligen använder test- och
mätutrustning.
tc-feature
Du vet var dina instrument finns.
tc-button
Läs mer

Övrig text

Specialfall som inte passar in i någon av de etablerade typhierarkierna. Dessa måste ändå relateras på ett eller annat sätt till de etablerade typhierarkierna, men har ingen uppenbar placering i någon av dem. Några av dessa specialfall används bara för en specifik text.

tx-tagline
Register utan krångel
tx-welcome-blurb
Vi kan register. Vi hjälper dig hålla ditt register uppdaterat, utför analyser av din data och utvecklar webbaserade register som stöder ditt företags rutiner.
tx-legalese
Priser exklusive moms
tx-overview-feature
Webbaserad
tx-testimonial
Tillgänglighet och noggrannhet
värderas högt av mig.
tx-row-heading
Extra instrument
tx-price
555,00

Färgschema

Ett grundläggande färgschema används av samtliga sidor som bestämmer bakgrundsfärg och förgrundsfärg för text och länkars olika tillstånd.

#fff text visas på vit bakgrund
#000 text sätts som standard med svart färg
#555 nedtonad sekundär text
#d0dbf6 vertikala linjer markerar text som ska fånga uppmärksamhet
#006bff text som ska fånga uppmärk­samhet
#002282 besökta länkar är mörkare än icke-besökta
#0033cc länkar visas som standard i en färg som kontrasterar med vanlig text
#0085fe hovrade eller fokuserade länkar är ljusare än annan text
#ff9640 aktiva länkar visas i en lysande färg helt annan än övrig text

Plattor

(Syftet med plattor är att få kontroll över vilka färger som används och hur dom används.)

Det grundläggande färschemat utgör en ”basplatta” som ytterligare ”plattor” kan staplas ovanpå. Dessa plattor återanvänder eller komplementerar det grundläggande färgschemat och introducerar hierarkier av bakgrundsfärger, avgränsande linjer, ramar och nya färgval för text.

p-major
Markerar större sektioner såsom sidhuvud och sidfot, ger kontrast mot huvudartikelns innehåll. Inkluderar nästlad vertikal och horisontell avgränsare lämplig för att separera meny-knappar och markera öppnade undermenyer. Inkluderar även alternativ avgränsade linje före som används av undermenyer.

(med p-major--divider)

Text
   
Text
Text

(med nästlad p-major__vertical-divider och p-major__horizontal-divider)

(med p-major--alternative-divider-before)

Text
   
p-minor
Markerar text tangentiellt relaterad till huvudtext eller som på annat sätt står ut i sammanhanget.
Text
p-feature
En enklare cta som drar uppmärksamhet till utvald egenskap i produkt.
Text
p-sharp
Ger stark kontrast mot huvudartikel, markerar slutet på sidan.
Text
p-highlight
Används för att dra uppmärksamhet till delar av huvudartikel, såsom slutsteg i formulär.
Text
p-error
Används för att dra uppmärksamhet till uppgifter som ej fyllts i (korrekt) i formulär. (Den wrappande containern används enbart då uppmärksamhet ska dras till en hel fieldset.)
Text
 
Text

(med wrappande p-error-container)

p-cta
(med p-cta--divider)
Ger stark kontrast mot huvudartikel, inkluderar nästlad platta.
Text
 
Text

(med nästlad p-cta__feature)

p-speech-bubble
Används för tagline i samband med logo.
Speech
Bubble
p-quote-bubble
Används för kundcitat. (Om plattan nästlas inom en knapp ändras plattans bakgrundsfärg vid hovring av knappen.)
Quote
Bubble
p-smooth
Diskret avgränsare i översikter och liknande.
Text
p-divider
Tydlig avgränsare i specifikationer och liknande.
Text
p-frame
Tjock eller tunn ram i mörk till ljus färg. Används runt bilder i figurer och redovisningar av typhierarkier i denna styleguide.
Text
(med p-frame--dark)
Text
Text
(med p-frame--light)
(med p-frame--thin)
Text
Text
Text
p-table
För tabeller som ska ha en diskret men tydlig linje som markerar början och slutet av tabellen. I tabellen kan tunnare linjer används för att separera grupper av rader. Vidare kan celler markeras för att särskilja sig och dra till sig uppmärksamhet.
Text Text Text Text
Text Text Text Text
Text
Text Text Text Text
Text Text
Text
Text
Text Text Text Text

(med nästlad p-table__midrule, samt p-table__feature (med och utan p-table__feature--rounded)

Knappar

(Egentligen finns det bara en knapp med en enkel layout, men den kan visas i olika varianter som alla kan ha egna färgscheman.)

Knappar, liksom plattor, har fristående enkla färgscheman som relateras hierarkiskt till färgschemat för basplattan eller någon annan platta. Till skillnad från plattor etablerar knappar dock en mindre layout.

button
(med button--menu)
Menyknapp såväl som undermenyknapp. Kan indikera att knapp öppnar en undermeny (vid hovring). Har ett enkelt färgschema och förlitar sig i huvudsak på knappmodulens layoutstöd.
Etikett
Etikett Beskrivning
button
(med button--basic)
Avsedd för enkla knapp-menyer.
Etikett
button
(med button--action)
Etikett
Används då något kan beställas, beslut tas.
button
(med button--cta)
Används i CTA-situationer för att få veta mer.
Etikett
button
(med button--picture)
Används då en bild ska fungera som en knapp.
Etikett