Om MOVSOM AB

Med kompetens inom: utveckling av webbapplikationer, databasdesign, informationsutvinning och hantering av mätinstrument; så påbörjade vi 2009 arbetet med MOVSOM Instrumentregister — ett webbregister för hantering av test- och mätutrustning.

Vår historia tar sin början 2009: vi ville skapa ett instrumentregister som inte bara är en lagringsplats, utan också är lättillgängligt och användarvänligt. För att göra registret lättillgängligt valde vi att utveckla ett register för webben, så att allt du behöver för att komma åt din information är en dator eller mobil med en webbläsare. Men vad innebär det att ett register är användarvänligt?

Användarvänlighet är ingen eftertanke, något som snabbt kan läggas till i efterhand, det är något som är en del av hela utvecklingsprocessen. Med hjälp av ledande expertis inom branschen test- och mätutrustning kunde vi både identifiera den funktionalitet som ett instrumentregister bör stöda och avgöra hur vi bäst utformar ett användarvänligt webbregister som hjälper dig att möta dagens krav på hantering av test- och mätutrustning. Resultatet: MOVSOM Instrumentregister.

Fokus på webbaserade register

Parallellt med utvecklingen av MOVSOM Instrumentregister växte ramverket Registerkort fram; ett ramverk som gör det möjligt för oss att utveckla webbaserade register åt dig till ett rimligt pris och inom rimlig tid. Vi vill med hjälp av detta ramverk och vår erfarenhet av register hjälpa dig som

Vi försöker inte lösa alla möjliga problem med ett register, utan fokuserar på att lösa några av dom problem du faktiskt har i ditt dagliga arbete. Genom att tillsammans med dig förstå din bransch och de uppgifter ett register ska hjälpa till att lösa kan vi utforma register som passar ditt sätt att arbeta.

Namnet MOVSOM

Data mining och visualisering av information var ett stort intresse för två av oss som grundade detta företag när vi år 2004 avslutade vår utbildning i datavetenskap genom att skriva ett examensarbete med inriktning på rekommenderingssystem. Mer specifikt så studerade vi tillämpningen av en algoritm vid namn Self-Organizing Maps för att rekommendera filmer; fokus låg på att visualisera rekommendationer. Vi skapade en webbapplikation där en stor datamängd med filmer som betygsatts visualiserades på en stor två-dimensionell karta, en filmkarta. Vi döpte det bakomliggande rekommenderings­systemet till MOVSOM, där MOV kommer från engelskans ”movie” och SOM från algoritmens förkortning.

Idag är vår inriktning visserligen på webbaserade register för hantering av information, vilket kanske låter fjärran från avancerade rekommenderings­system, men det handlar fortfarande i grund och botten om hantering, analys och visualisering av data; så vi valde namnet MOVSOM AB för företaget. En bonus med namnet är att vi inte haft några som helst problem med namnkrockar med andra företag!

Kvalitetspolicy

Tillgodose kunds behov av begagnad test- och mätutrustning för kopparnätet och webbregister, samt att uppfylla kunds uttalade och underförstådda krav. Detta innebär att MOVSOM AB ska:

 • Se till att levererade produkter och tjänster uppfyller kunds förväntningar.
 • Sätta kunden i fokus och erbjuda en hög servicenivå byggd på affärsmässighet, tillgänglighet, transparens och proaktiv kommunikation.
 • Varje medarbetare skall ha rätt kompetens, utbildning och resurs för sin uppgift.
 • Uppfylla de lagar och andra krav som ställs på oss.

Policyn följs upp årligen och uppdateras vid behov.

Miljöpolicy

MOVSOM AB tillhandahåller webbaserade registerlösningar samt bedriver handel med begagnad test- och mätutrustning. Vi är inget producerande eller tillverkande företag och omfattas således inte av producentansvaret. Vi anlitar endast företag för transport och servertjänster som har en uttalad miljöpolicy.

Genom vår handel med begagnad test- och mätutrustning hoppas vi minska belastningen på vår miljö genom:

 • minskad energiåtgång
 • minskad användning av naturresurser
 • reducering av miljöpåverkande utsläpp i samtliga produktionsled.

MOVSOM AB bedriver ett aktivt miljöarbete genom att kontinuerligt se över och anpassa miljönpolicyn efter sin verksamhet.

Informationssäkerhetspolicy

Beskrivning av ledningens ambition och mål för informationssäkerhet.

Syfte

Våra kunder ska känna förtroende för att vi hanterar information med hänsyn till säkerhet, riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet.

Mål och principer

 • Endast anlita leverantörer av IT-tjänster som är certifierade enligt ISO 27001.
 • Hantera informationstillgångar i enlighet med lagstiftning, policyer, riktlinjer samt våra kunders krav.

Ansvarsförhållanden

 • MOVSOM AB:s VD ansvarar ytterst för bolagets ledningssystem för informationssäkerhet, medan det operativa ansvaret är tilldelat informationssäkerhetsansvarige; som ska deltaga i ledningsgruppsarbetet på MOVSOM AB och därigenom hålla verkställande ledning informerad om statusen för bolagets ledningssystem för informationssäkerhet.
 • Alla medarbetare har i uppgift att upprätthålla en hög nivå av informationssäkerhet inom ramen för sitt arbete.

Giltighet

Informationssäkerhetspolicyn revideras vid behov; ansvarig för detta är informationssäkerhetsansvarige.

GDPR-policy

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. GDPR ersätter personuppgiftslagen i Sverige.

Personuppgifter i MOVSOM AB webbaserade register

All behandling av personuppgifter i MOVSOM AB webbaserade register är ni som kund personuppgiftsansvarig för. MOVSOM AB är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att ni ska känna er trygga med att era personuppgifter behandlas säkert och enligt lagen. Ni som kund behöver därför känna till vilka personuppgifter som ska lagras, varför och hur länge ni ska ha kvar dessa uppgifter i MOVSOM AB webbaserade register.

MOVSOM som personuppgiftsansvarig

MOVSOM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som ni delar med oss när:

 • ni kontaktar oss eller anmäler er för en online-demonstration
 • ni beställer ett MOVSOM AB webbaserat register och blir kund till MOVSOM AB
 • ni ingår avtal med MOVSOM AB
 • ni registreras som kontaktperson hos MOVSOM AB för ert företag

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna.